Επικαιρότητα

Τεχνικές λεπτομέρειες για το έκτακτο επίδομα στους πλημμυροπαθείς της Εύβοιας

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 6517/Α380/2020 Τεχνικές λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (ΦΕΚ 3771Β/07-09-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση:

I. Η αίτηση για την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020, απευθύνεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση απόφασης καθορισμού δικαιούχου της εν λόγω ενίσχυσης.

II. Οι δικαιούχοι επιλέγουν να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση για την κατοικία ή/και την επιχείρηση που έχει πληγεί. Η αίτηση αυτή συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της.

III. Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) προσβάσιμη μέσω της κατηγορίας «Πολίτης και καθημερινότητα / Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση / Έκτακτα μέτρα στήριξης πλημμυροπαθών Εύβοιας» ή απευθείας από το σύνδεσμο https://evia-aid.services.gov.gr.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απαιτείται η χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τους οποίους κατέχουν οι δικαιούχοι.

IV. Εναλλακτικά, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή της επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική μορφή αυτής. Τα έντυπα των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων για κατοικία (ΕΝΤΥΠΟ Α) και για επιχείρηση (ΕΝΤΥΠΟ Β) παρατίθενται στις παραγράφους ΧΙΙ και ΧΙΙΙ αντίστοιχα, της παρούσας. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται με το διαβατήριο και την εν ισχύ άδεια παραμονής. Η αίτηση αποστέλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. με αποδεικτικό παραλαβής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: daefk@ggde.gr

V. Η αίτηση υποβάλλεται σε μορφή προδιατυπωμένου κειμένου, όπως ορίζεται ακολούθως στις παρ. IX και X της παρούσας, στο οποίο συμπληρώνονται από τους δικαιούχους, μεταξύ των άλλων και στοιχεία που αφορούν στη διεύθυνση και τη χρήση του πληγέντος κτιρίου, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού για την καταβολή της ενίσχυσης.

VI. Με την υποβολή της αίτησης παρέχεται από τους δικαιούχους η συγκατάθεση:

α) προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την υποβολή προς τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών φορολογικών στοιχείων του αιτούντα για την καταβολή της ενίσχυσης και για τη διενέργεια του ελέγχου που ορίζεται στην παρ. 9 του ενδέκατου άρθρου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161) και

β) προς την εταιρεία παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος για την υποβολή προς την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. αντιγράφου πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού.

VII. Με την υποβολή της αίτησης παρέχεται, επιπλέον, από τους δικαιούχους προς την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν την αίτηση και στην αξιοποίηση των στοιχείων πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και η εξουσιοδότηση προς την ανωτέρω Διεύθυνση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση τυχόν άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών.

VIII. Ψευδής δήλωση, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο.

IX. Το κείμενο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για κατοικία είναι:

«Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση βάσει του ενδέκατου Άρθρου, Μέρους Ε, της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161), για την κατοικία που βρίσκεται στο ……………………. (υπόγειο/ισόγειο/.. όροφο) (αναγράφεται ό,τι ισχύει), του πληγέντος κτιρίου επί της οδού (οδός & αριθμός ή θέση)……………………………………………………..στην Κοινότητα…………………………………..του Δήμου……………………………………………….της Π.Ε. Εύβοιας που έχει πληγεί από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020, στην οποία είμαι ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης/επικαρπωτής/ενοικιαστής/ένοικος με δωρεάν παραχώρηση (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει)/με ιδιοκτήτη ……………………………………………………………………………………………….. (συμπληρώνεται το όνομα του ιδιοκτήτη στην περίπτωση αίτησης ενοικιαστή ή ενοίκου με δωρεάν παραχώρηση).

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσειςπου προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι:

1. Διαμένω, ως:

  • ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα με ποσοστό ιδιοκτησίας………% και ποσοστό χρήσης (%)

  • ιδιοκτήτης με ψιλή κυριότητα με ποσοστό ιδιοκτησίας…………% και δωρεάν παραχώρηση με ποσοστό χρήσης…………(%)

  • με δωρεάν παραχώρηση με ποσοστό χρήσης…………(%)

  • επικαρπωτής με ποσοστό χρήσης…………(%)

  • ενοικιαστής μακροχρόνιας μίσθωσης με ποσοστό χρήσης…………(%)

στην κατοικία που βρίσκεται στο………………………………. (υπόγειο/ισόγειο/.. όροφο) (αναγράφεται ό,τι ισχύει) του κτιρίου επί της οδού (ή θέση) ………………………………………………………….αρ…………στην Κοινότητα ………………… του Δήμου ………………………… της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχει πληγεί από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.

2. Τα δηλωθέντα στην προαναφερθείσα παραγράφο 1 της παρούσας:

  • προκύπτουν και από τα υποβληθέντα φορολογικά μου στοιχεία Ε1, Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α (φορολογικού έτους 2019) και Ε9 με τις μεταβολές μέχρι την ημέρα του συμβάντος καθώς και την αριθμ…………-.././. Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας σε περίπτωση ενοικιαστή μακροχρόνιας μίσθωσης.

  • δεν προκύπτουν από τα υποβληθέντα φορολογικά μου στοιχεία διότι……………………………….και δεσμεύομαι να προσκομίσω οποιοδήποτε στοιχείο μου ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς απόδειξη των δηλωθέντων της παραγράφου 1.

3. Εμπράγματο δικαίωμα επί του πληγέντος ακινήτου (επικαρπωτής, συνιδιοκτήτης κλπ.) έχει και ο/η………………………………………………………………………….του……………………………………………….. (Ονοματεπώνυμο& πατρώνυμο) ο/η οποίος/α διαμένει/δεν διαμένει (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) μαζί μου στην πληγείσα κατοικία.

4. Παραχωρώ/δεν παραχωρώ1** στον/ην …………………………. ποσοστό …… % πληγείσας κατοικίας για επαγγελματική δραστηριότητα.

5. Συναινώ να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις αρμόδιες υπηρεσίες οποιαδήποτε στοιχεία απαιτηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση και να πραγματοποιηθεί ο μετέπειτα έλεγχος βάσει του ενδέκατου Αρθρου, Μέρους Ε, της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161).

6. Συναινώ να δοθεί από την Εταιρεία Παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ………………………για τον αρ. παροχής…………, στις αρμόδιες υπηρεσίες, αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού προκειμένου να μου χορηγηθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση και να πραγματοποιηθεί ο μετέπειτα έλεγχος βάσει του ενδέκατου Άρθρου, Μέρους Ε, της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161).

7. Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση είναι ο λογαριασμός μου στην Τράπεζα…………………………………….με IBAN……………………………………………………………..

8. Ο Α.Φ.Μ. μου είναι:…………………………………………………………………………………………….

9. Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

10. Γνωρίζω ότι θα ελεγχθεί η ορθότητα της υποβληθείσας αίτησής μου και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων και σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ψευδών στοιχείων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης βάσει του ενδέκατου Άρθρου, Μέρους Ε, της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161) θα μου επιβληθούν, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεις, και αυτή της επιστροφής στο Ελληνικό Δημόσιο, ποσού τετραπλάσιου του χορηγηθέντος επιδόματος.

11. Εξουσιοδοτώ τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ.) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.»

* «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

** Συμπληρώνεται ότι ισχύει και διαγράφεται ότι δεν ισχύει.

X. Το κείμενο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για επιχείρηση είναι:

«Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση βάσει του ενδέκατου Άρθρου, Μέρους Ε, της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161), για την επιχείρηση που στεγάζεται στο …………………(υπόγειο/ισόγειο/. όροφο) (αναγράφεται ό,τι ισχύει), του πληγέντος κτιρίου επί της οδού (οδός & αριθμός ή θέση) ………………………………………….. στην Κοινότητα …………………………. του Δήμου………………………………………………. της Π.Ε. Εύβοιας που έχει πληγεί από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020, στο οποίο είμαι ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης/επικαρπωτής/ενοικιαστής/ένοικος με δωρεάν παραχώρηση (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει)/με ιδιοκτήτη ……………………………………………………………………………………………….. (συμπληρώνεται το όνομα του ιδιοκτήτη στην περίπτωση αίτησης ενοικιαστή ή ενοίκου με δωρεάν παραχώρηση).

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσειςπου προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι:

1. Είμαι ιδιοκτήτης/νόμιμος εκπρόσωπος/εξουσιοδοτημένος (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) εκπρόσωπος της επιχείρησης……………………………………………………………….(επωνυμία επιχείρησης) που στεγάζεται στο………………………………. (υπόγειο/ισόγειο/.. όροφο) (αναγράφεται ό,τι ισχύει) του κτιρίου επί της οδού (ή θέση) …………………………………………………………. αρ………… στην Κοινότητα………………… του Δήμου………………………… της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχει πληγεί από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.

2. Τα δηλωθέντα στην προαναφερθείσα παράγραφο 1 της παρούσας προκύπτουν και από τα υποβληθέντα φορολογικά μου στοιχεία Ε1 και Ε3 ή Ν και Ε3 [διαγράφεται ότι δεν ισχύει ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα)] της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως και 31.12.2019) και εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το TAXISNET.

3. Ο………………………………………………..με Α.Φ.Μ……………………………… μου εκμισθώνει/παραχωρεί δωρεάν (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) ποσοστό …… % πληγείσας κατοικίας για χρήση επαγγελματικής δραστηριότητας

4. Συναινώ να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις αρμόδιες υπηρεσίες οποιαδήποτε στοιχεία απαιτηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση και να πραγματοποιηθεί ο μετέπειτα έλεγχος βάσει του ενδέκατου Άρθρου, Μέρους Ε, της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161).

5. Συναινώ να δοθεί από την Εταιρεία Παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ………………………για τον αρ. παροχής…………,στις αρμόδιες υπηρεσίες, αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού προκειμένου να μου χορηγηθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση και. να πραγματοποιηθεί ο μετέπειτα έλεγχος βάσει του ενδέκατου Άρθρου, Μέρους Ε, της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161).

6. Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση είναι ο λογαριασμός μου στην Τράπεζα…………………………………….με IBAN……………………………………………………………..

7. Ο Α. Φ. Μ. της επιχείρησης είναι:…………………………………………………………………………………………….

8. Έχω/δεν έχω (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) λάβει ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του κανονισμού ……………….. (αναγράφεται ανάλογα ο κανονισμός 1407/2013 ή 1408/2013 ή 717/2014) ποσού……………………………………………………………………(€) κατά το έτος………………
[Αναφέρονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες τυχόν έχει λάβει η οικεία επιχείρηση (και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν) κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη].

9. Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

10. Γνωρίζω ότι θα ελεγχθεί η ορθότητα της υποβληθείσας αίτησής μου και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων και σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ψευδών στοιχείων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης βάσει του ενδέκατου Άρθρου, Μέρους Ε, της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161) θα μου επιβληθούν, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεις, και αυτή της επιστροφής στο Ελληνικό Δημόσιο, ποσού τετραπλάσιου του χορηγηθέντος επιδόματος.

11. Εξουσιοδοτώ τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ.) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.»

* «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

** Συμπληρώνεται ότι ισχύει και διαγράφεται ότι δεν ισχύει.

XI. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020.

XII. ΕΝΤΥΠΟ A – Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για κατοικία για υποβολή σε ΚΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ Β – Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για επιχείρηση για υποβολή σε ΚΕΠ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Aυγούστου 2020

Πηγή