Επικαιρότητα

Σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ στο νόμο για την Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ)

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4715/20 (ΦΕΚ 149Α/01.08.2020) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

Οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι εξής:

Ι. Μίσθωση ΙΧ επιβατικών οχημάτων για τη μεταφορά ασθενών µε κορωνοϊό COVID-19

Με το άρθρο 17 δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθµού, στις Υγειονοµικές Περιφέρειες και στο Υπουργείο Υγείας να µισθώνουν ιδιωτικής χρήσης επιβατικά οχήµατα µε οδηγό για τις ανάγκες µεταφοράς ασυµπτωµατικών ασθενών µε COVID-19 ή ασθενών µε ήπια συµπτώµατα COVID-19 που δεν χρήζουν νοσηλείας ή εξειδικευµένης µεταφοράς από µέσα του ΕΚΑΒ.

Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθµού, η µίσθωση γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

ΙΙ. Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας

Με το άρθρο 30 αντικαθίσταται το άρθρο 14 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) και επικαιροποιείται και συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για τις Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, τις οποίες δύνανται να διαθέτουν μεταξύ άλλων και οι ΟΤΑ.

Πηγή