Επικαιρότητα

Οι διατάξεις για σχολικές καθαρίστριες, εθελοντές σχολικούς τροχονόμους

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4713/20 (ΦΕΚ 147Α/2020): «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι εξής:

Ι. Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

Με το άρθρο 34 τροποποιείται η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) και οριστικώς το ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων ανατίθεται στους δήμους. Ορίζεται ότι, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280). Οι συμβάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όσον αφορά τις διαδικασίες και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης. Οι εν λόγω εξαιρέσεις κρίνονται άκρως απαραίτητες για την ταχύτητα της διαδικασίας πρόσληψης, ενόψει του νέου σχολικού έτους αρχές Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Ρητά ορίζεται δε, ότι αποκλείεται η μετατροπή των εν λόγω συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Τέλος προβλέπονται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ, με ανακοίνωσή του, έχει καταγγείλει την κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών, που -αντί να προχωρήσουν σε μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών με την μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου- βαφτίζουν το κρέας ψάρι και προσπαθούν να παρουσιάσουν τις συμβάσεις αυτές ότι είναι σε όφελος των εργαζομένων, αφού… θα υπάρχουν κάποια στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα σε σχέση με τις μεσαιωνικού τύπου συμβάσεις, που ήταν μέχρι τώρα και οι εργαζόμενοι αμείβονταν με βάση τα τετραγωνικά μέτρα και τον αριθμό των αιθουσών (διαβάστε αναλυτικότερα | ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Να γίνουν Αορίστου Χρόνου οι καθαρίστριες των σχολείων).

ΙΙ. Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

Με το άρθρο 35 ορίζεται πως ειδικά για το σχολικό έτος 2019 – 2020, η προβλεπόμενη στην υπ’ αρ. 47455/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1734) αποζημίωση, καταβάλλεται, υπό τους λοιπούς προβλεπόμενους στην εν λόγω απόφαση όρους και προϋποθέσεις, στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 1η.3.2020.

Πηγή