Επικαιρότητα

Απόσπαση εργαζομένου ανταποδοτικής υπηρεσίας ΜΟΝΟΝ σε αντίστοιχη άλλου Δήμου

Νέα διάταξη για τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή. Στην παρ. 1 του αρ. 14 του νομοσχεδίου «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», ορίζεται πως:

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.»

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται, η παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, ενώ, ταυτόχρονα προστατεύεται και ο θεσμός της οικογένειας».

Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω παρ. 1 του αρ. 11 του ν.4440/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα προβλέπει ότι:

«Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του αρ.1 του ν.4356/2015 Δημόσιος Υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός Νομού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου για απόσπαση μεταξύ Ο.Τ.Α., με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα».

Στο τέλος αυτής της παραγράφου, προστίθεται τώρα με το νομοσχέδιο η νέα διάταξη που αναφέρθηκε παραπάνω.

Πηγή